از تکنولوژی در دنیا و ایران چه خبر

اگه هر مسئله ای را درست تحلیل کنیم دیگه هیچ غیر ممکنی وجود ندارد